Rozwód w UK bez orzekania o winie

Angielskie prawo przewiduje rozwód bez orzekania o winie (no-fault divorce) i rozwód na wspólny wniosek stron. Dowiedz się jak to działa.

Rozwód, którego powodem jest nieodwracalny rozpad związku jest rozwodem bez orzekania o winie, czyli po angielsku „no-fault divorce”. W Anglii i Walii wniosek o rozwód bez orzekania o winie może złożyć jeden małżonek lub oboje małżonkowie wspólnie.

Rozwód bez orzekania o winie (no-fault divorce)

Rozwód bez orzekania o winie stanowi ogromną zmianę w regulacji prawnej rozwodów w Anglii i Walii. Ustawa z 2020 r. o rozwodzie, rozwiązaniu związku partnerskiego i separacji [Divorce, Dissolution and Separation Act 2020 (DDSA 2020)] weszła w życie 6 kwietnia 2022 roku.

Zgodnie z tą ustawą pary wnoszące o rozwód nie muszą stawiać zarzutów dotyczących nieracjonalnego zachowania, cudzołóstwa lub czekać na rozwód w separacji przez minimum dwa lata.

Ustawa ta przewiduje orzeczenie rozwodu, gdy jedna ze stron złoży oświadczenie, że związek nieodwracalnie się rozpadł. Oboje małżonkowie mogą również złożyć takie oświadczenie wspólnie. Rozwód, którego powodem jest nieodwracalny rozpad związku jest rozwodem bez orzekania o winie, czyli po angielsku „no-fault divorce”.

Apelacja od rozwodu bez orzekania o winie

Reforma zniosła możliwość niewyrażenia zgody na rozwód lub wniesienia apelacji.           

Do 2022 r. osoba ubiegająca się o rozwód powoływała jako powód rozwodu nieracjonalne zachowanie współmałżonka lub okres separacji. Pozwany mógł to kwestionować i potencjalnie zapobiec rozwodowi. Wprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie zniosło tę możliwość. Nie musisz się martwić, że mąż, żona czy partner zakwestionuje rozwód i zmusi cię do pójścia do sądu.

Rozwód bez orzekania o winie nie może być kwestionowany, z wyjątkiem nielicznych okoliczności, w których sąd ma obowiązek dalszego badania sprawy. Może to dotyczyć sytuacji, w której angielski sąd nie ma jurysdykcji do rozpatrzenia pozwu lub gdy małżeństwo jest nieważne.

Nowe nazewnictwo

Ustawa wprowadziła też niewielkie zmiany w terminologii, a mianowicie:

 • Powód to teraz applicant (wcześniej petitioner).
 • Wyrok wstępny (decree nisi) stał się wyrokiem warunkowym – conditional order
 • Wyrok bezwzględny (decree absolute) nazwany został wyrokiem ostatecznym – final divorce order.

Nowe terminy sądowe

Okres oczekiwani na rozwód wynosi około pół roku. Czas ten podzielony jest na dwie części, a mianowicie okres refleksji i okres na uprawomocnienie się wyroku warunkowego.

Okres refleksji i podejmowania decyzji

Od momentu wniesienia pozwu do sądu do wydania warunkowego postanowienia o rozwodzie musi upłynąć co najmniej 20 tygodni. Daje to stronom czas na zastanowienie się i podjęcie ustaleń dotyczących:

 • podziału majątku
 • alimentów
 • miejsca zamieszkania dziecka i kontaktów
 • planu wychowawczego

Czas na uprawomocnienie się wyroku

Od daty wydania wyroku warunkowego do wydania ostatecznego wyroku rozwodowego musi upłynąć co najmniej 6 tygodni.

Wspólny wniosek o rozwód bez orzekania o winie

Małżonkowie mogą złożyć wspólny wniosek, jeśli spełniają oba poniższe warunki:

 1. oboje chcą rozwodu
 2. w ich rodzinie nie ma przemocy domowej lub jej ryzyka

Wniosek można złożyć online lub listownie. Oboje musicie skorzystać z tej samej metody składania wniosku.

Na każdym etapie procesu rozwodowego będziecie musieli potwierdzić, że wciąż chcecie kontynuować wspólny wniosek o rozwód.

Jeśli mąż lub żona przestanie brać udział w postępowaniu będziesz mogła/mógł kontynuować postępowanie o rozwód jako pojedynczy wnioskodawca.

Aby ubiegać się o ulgę w kosztach sądowych oboje musicie spełniać warunki kwalifikujące. To czy się kwalifikujecie zależy od wysokości waszych oszczędności, pobieranych zasiłków i dochodów. Pełna informacja o pomocy w opłatach za rozwód i formularze (online i do pobrania) dostępne są pod tym linkiem.

Zalety wspólnego wniosku o rozwód bez orzekania o winie

 1. Obie strony są świadome rozwodu od samego początku. Nikt nie jest zaskoczony otrzymaniem dokumentów rozwodowych.
 2. Oboje małżonkowie są w pełni zaangażowani i biorą wspólną odpowiedzialność za rozwód.
 3. Przygotowanie emocjonalne. Małżonkowie przystępują do postępowania, kiedy oboje czują się gotowi. W stanie emocjonalnego spokoju łatwiej jest zająć się uzgodnieniami rozwodowymi dotyczącymi dzieci i majątku.
 4. Oszczędność kosztów długiego procesu sądowego.

Przykład wspólnego wniosku o rozwód bez orzekania o winie

Scenariusz Magda i Mitchell są małżeństwem od 14 lat. Mają dwoje dzieci Ruby, lat 10 i Lucas, lat 7. Posiadają oni dom w Kent i oboje pracują. Magda pracuje na część etatu i do jej obowiązków należy zawożenie i odbieranie dzieci ze szkoły.  

W ciągu ostatnich kilku lat Magda i Mitchell oddalili się od siebie. Mitchell niedawno wyprowadził się z domu i oznajmił, że chce rozwodu. Magda zgodziła się, że jest to dla nich najlepsze rozwiązanie i oboje postanowili złożyć wspólny wniosek o rozwód.

Co zrobili Magda i Mitchell, aby uzyskać rozwód bez orzekania o winie (no-fault divorce):

 1. Wypełnili wniosek o rozwód i wnieśli go do sądu.
 2. Zdecydowali, że chcą wystąpić o wyrok w sprawach finansowych – financial order.
 3. Złożyli wniosek o wydanie wyroku warunkowego – conditional order (po 20 tygodniach od daty złożenia wniosku w sądzie).
 4. Wykorzystali okres refleksji na podjęcie decyzji związanych z rozwodem:
 • Zawarli ugodę o podział majątku.
 • Zawarli umowę o sposobie opieki nad dziećmi i alimenty.
 • Osobnym wnioskiem do sądu wystąpili o zatwierdzenie ugody majątkowej przez sąd. Postanowienie sądu zatwierdzające tę ugodę to consent order.
 • Po otrzymaniu warunkowego wyroku rozwodowego (conditional order) złożyli w sądzie consent order.
 1. Po 6 tygodniach od daty wyroku warunkowego Magda i Mitchell złożyli wniosek o wydanie wyroku ostatecznego (final divorce order), który prawnie zakończył ich małżeństwo.

Rozwód można przeprowadzić samodzielnie. Radzę jednak skorzystać z pomocy profesjonalistów: prawnika i doradcy finansowego, a jeśli nie radzicie sobie z konfliktem mediatora i coacha rozwodowego lub terapeuty. Dzięki profesjonalnym poradom będziesz mieć pewność, że w pełni rozumiesz konsekwencje rozwodu w twojej indywidualnej sytuacji.

Rozwód kończy małżeństwo, ale nie powoduje automatycznego zerwania więzi finansowych między byłymi małżonkami. Dlatego tak ważne jest, aby poprawnie przeprowadzić postępowanie o podział majątku.

Czy obie strony muszą wyrazić zgodę na rozwód bez orzekania o winie?

Nie ma obowiązku zgody obu stron na rozwód bez orzekania o winie ponieważ usunięta została możliwość kwestionowania rozwodu. Jedna strona może złożyć samodzielny wniosek o rozwód nawet jeśli partner nie zgadza się na zakończenie związku.

Rola mediatora podczas rozwodu bez orzekania o winie

Teoretycznie nowe prawo uczyniło proces rozwodu znacznie prostszym. Nadal jednak warto zasięgnąć porady prawnej dotyczącej szczegółów wniosku, zarówno wspólnego jak i indywidualnego. Angielscy prawnicy i kancelarie prawne muszą być zarejestrowani w Solicitors Regulation Authority. Zawsze weryfikuj uprawnienia do wykonywania zawodów prawniczych.  

Po złożeniu wniosku o rozwód macie czas na ostateczną refleksję dotyczącą rozwodu i zawarcie ugody rozwodowej. Warto więc ten czas wykorzystać na mediację i, jeśli czujesz taką potrzebę, terapię lub pomoc coacha rozwodowego.

Osobiście, jako mediator, pomagam moim klientom znaleźć sprawiedliwe, racjonalne i trwałe rozwiązania podczas rozwodu. Skontaktuj się ze mną jeśli szukasz sposobu na przyjazny rozwód.

Słowniczek

Applicant – powód, a właściwie wnioskodawca ponieważ nikt nie jest tutaj pozywany

Application for a divorce or dissolution (ending a civil partnership) – wniosek o rozwód lub rozwiązanie związku partnerskiego, składany na formularzu D8 lub online

Conditional order – wyrok warunkowy wydawany po co najmniej 20 tygodniach od dnia złożenia wniosku o rozwód

Final divorce order – ostateczny wyrok rozwodowy wydawany po co najmniej 6 tygodniach od daty conditional order

(Financial) consent order – w przypadku rozwodu jest to postanowienie sądu zatwierdzające rozwodową ugodę majątkową i nadające jej moc prawną; inna nazwa: financial order by consent

Contested financial order – wyrok sądu o podziale majątku, gdy strony nie zawarły ugody

Respondent lub aplikant 2 – pozwany, a właściwie strona odpowiadająca na wniosek lub, w przypadku wniosku wspólnego, współwnioskodawca

Podziel się wiedzą
Polska Mediatorka
Polska Mediatorka