Spotkanie MIAM i angielskie prawo rodzinne

Dowiedz się o spotkaniu przedmediacyjnym MIAM i angielskim prawie rodzinnym

Zainteresował cię tytuł tego artykułu więc zgaduję, że czeka cię MIAM, czyli spotkanie informacyjne przed mediacją. Czytaj dalej, aby dowiedzieć o MIAM i angielskim prawie rodzinnym.

Czym jest spotkanie MIAM

MIAM to po angielsku mediation information and assessment meeting, czyli spotkanie informacyjne przed mediacją. Jest to indywidualne spotkanie z mediatorem, podczas którego mediator wyjaśnia proces i zasady mediacji oraz odpowiada na pytania klienta. Wzięcie udziału w MIAM nie oznacza, że trzeba przejść do mediacji. W czasie tego spotkania mediator również ocenia, czy twoja sprawa kwalifikuje się do mediacji. 

Cele

 • udzielenie ci informacji o tym, jak rozwiązać spór bez wchodzenia na drogę sądową
 • ustalenie, czy mediacja jest właściwym sposobem dla ciebie i twojego eks na rozwiązanie sporu

Poufność

Spotkanie trwa około godziny. Spotkanie MIAM nie powinno być krótsze niż 45 minut, gdyż jest to minimalny standard stosowany przez profesjonalnych mediatorów. Ty i druga strona będziecie mieli osobne spotkania, które są poufne. Na przyszłych spotkaniach mediacyjnych mediator będzie się zachowywał tak, jakby nie wiedział o szczegółowych danych, które przekazaliście mu indywidualnie. 

Informacja

Na spotkaniu mediator wyjaśnia następujące kwestie:

 • czym jest mediacja rodzinna i jakie są inne formy pozasądowego rozwiązywania sporów oraz na czym one polegają
 • różnice między mediacją i procesem sądowym
 • przewidywany koszt mediacji w twojej sprawie
 • czy twoja sprawa nadaje się do mediacji lub innej pozasądowej formy rozwiązywania sporów

oraz odpowie na twoje pytania.

Zarówno mediator jak i ty możecie zdecydować, że mediacja nie jest dla ciebie odpowiednia, w szczególności, gdy w twoja rodzina boryka się z takimi problemami jak:

 • przemoc domowa, w tym psychiczna czyli m.in. zachowania kontrolujące lub dominujące jedną ze stron,
 • problemy ze zdrowiem psychicznym lub upośledzenie umysłowe,
 • uzależnienie od narkotyków lub alkoholu.

Spotkanie MIAM od strony prawnej

Specjaliści prawa rodzinnego od dawna uważają, że sąd zazwyczaj nie jest najlepszym miejscem do rozwiązywania sporów rodzinnych. Zwłaszcza w przypadku rozwodu, ponieważ ma on wpływ na dalszą rodzinę (dziadkowie, kuzynostwo, etc.) oraz relacje między byłymi partnerami. Rozwód powoduje ustanie więzi prawnej między małżonkami,  ale nie powoduje ustania więzów krwi. Rodzicem jest się do końca życia. To właśnie byli małżonkowie-rodzice, będą musieli współpracować ze sobą przez wiele lat, aby zapewnić odpowiednią opiekę ich dzieciom. Każdorazowe wnioskowanie do sądu o, np.  zmianę ustaleń dotyczących odbierania dzieci ze szkoły lub wyjazdu na wakacje za granicę nie jest ani praktyczne ani często możliwe. Rozwiązaniem jest mediacja w sprawach rodzinnych.

Obowiązek odbycia spotkania MIAM istnieje w UK od 2014 roku. Wprowadzony został Ustawą o dzieciach i rodzinach z 2014 r. (Children and Families Act 2014). Poprzedza ono każdy wniosek do sądu w sprawie rodzinnej związanej z wychowywaniem dzieci, finansami lub prawami własności.

Spotkanie MIAM jest obowiązkowe, ale mediacja jest dobrowolna

Jedynie poważne rozważenie mediacji podczas spotkania MIAM jest obowiązkiem prawnym. Nie jest to bynajmniej wymóg zaangażowania się w mediację. Obowiązek ten ma też swoje wyjątki.

Kiedy musisz wziąć udział w MIAM

Zgodnie z angielskim prawem rodzinnym musisz wziąć udział w spotkaniu informacyjnym w następujących przypadkach:

 • Składasz pozew do sądu
 • Składasz wniosek do sądu na formularzu Form C100 dotyczący opieki nad dzieckiem
 • Składasz wniosek do sądu na formularzu Form A dotyczący spraw finansowych
 • Chcesz zaprosić drugą stronę na mediację
 • Ty i druga strona chcecie zawrzeć ugodę w drodze mediacji

Kiedy nie musisz wziąć udziału w MIAM 

Nie masz obowiązku odbycia MIAM, gdy

 • chcesz egzekwować istniejące postanowienie sądowe,
 • ty i druga strona zawarliście ugodę bez mediatora, potocznie nazywaną ugodą przy kuchennym stole (kitchen table agreement) i wnosicie do sądu o nadanie jej mocy prawnej.

Twoja rola na spotkaniu

Twoim zadaniem jest podjęcie decyzji o mediacji. Jeśli nie chcesz lub nie możesz brać udziału w mediacji na końcu spotkania wyjaśnisz to mediatorowi, który wyda ci wówczas zaświadczenie o odbyciu MIAM. Zaświadczenie to przedstawisz w sądzie. Podczas podejmowania decyzji musisz brać pod uwagę, że sędzia zapyta cię, dlaczego nie chcesz mediować. Jeżeli sędzia uzna twoje powody odmowy mediacji za niewystarczające prawdopodobnie nakaże ci ponowne poważne rozważenie mediacji lub wyda nakaz mediacji w twojej sprawie.

Jak się przygotować do spotkania MIAM

Podczas MIAM mediator zadaje wiele pytań, dlatego warto poświęcić czas na zastanowienie się nad swoimi oczekiwaniami i wyobrażenie sobie przyszłości po zakończeniu sprawy oraz zapisanie swoich pytań do mediatora. Poza tym nie musisz nic przygotowywać. Mediator poprowadzi spotkanie.

Co omówisz, ujawnisz i ustalisz podczas MIAM

 • ujawnisz dane osobowe twoje, drugiej strony i dzieci
 • udzielisz informacji o dzieciach – wiek, płeć, szkoła, miejsce zamieszkania, etc.
 • rozważysz mediację z udziałem dziecka
 • zadecydujesz, co chcesz ustalić na mediacji – finanse, opiekę nad dzieckiem, własność ruchomości i nieruchomości. Możesz ustalić wszystkie te sprawy drogą mediacji.
 • udzielisz informacji o historii związku, np. kiedy się pobraliście lub rozpoczęliście związek, itp.
 • ujawnisz historię przemocy domowej lub interwencji policji
 • udzielisz informacji o podziale opieki nad dziećmi i co miałoby się w tym zakresie zmienić
 • udzielisz informacji o sytuacji finansowej, a mediator wyjaśni, co to jest ujawnienie finansowe stron
 • omówisz swoje nadzieje i życzenia, czyli twoje oczekiwania na przyszłość oraz co twoim zdaniem byłoby dobrym wynikiem mediacji
 • podejmiesz decyzje o dalszych krokach i udzielisz zgody na zaproszenie drugiej strony na spotkanie MIAM

Podsumowanie spotkania i podjęcie decyzji

Na końcu spotkania zostanie podjęta decyzja o mediacji. Są trzy opcje:

 1. Mediator zdecyduje, że twoja sprawa nie nadaje się do mediacji i wyda ci zaświadczenie na potwierdzenie odbycia MIAM
 2. Po otrzymaniu informacji ty zdecydujesz, że mediacja nie jest odpowiednia w twojej sytuacji. Wówczas mediator również wyda ci zaświadczenie o odbyciu MIAM.
 3. Zdecydujesz, że chcesz podjąć próbę mediacji. Mediator zaprosi wówczas drugą stronę na spotkanie MIAM.

Jeśli nie będziesz gotowy/a na podjęcie decyzji lub będziesz chciał/a przemyśleć sprawę czy skonsultować się z rodziną, wówczas ustalisz z mediatorem termin do podjęcia przez ciebie decyzji.

Specjaliści prawa rodzinnego od dawna uważają, że sąd nie jest najlepszym miejscem do rozwiązywania sporów rodzinnych.

Byli małżonkowie-rodzice, będą musieli współpracować ze sobą przez wiele lat, aby zapewnić ich dzieciom właściwą opiekę.

Zaświadczenie o odbyciu spotkania informacyjnego 

Jeśli nie przechodzimy do mediacji zaświadczenie o odbyciu spotkania jest wydawane bezpośrednio po spotkaniu MIAM. Mediator wydaje je na formularzu sądowym.

W przypadku, gdy chcesz zaprosić drugą stronę do mediacji wysyłane jest do niej zaproszenie. Jeżeli druga strona nie odpowie lub odmówi udziału w MIAM wówczas mediator również wyda zaświadczenie.

Zaświadczenie o odbyciu MIAM jest ważne przez 4 miesiące od daty podpisania przez mediatora. Jeśli nie złożysz wniosku do sądu w ciągu tego czasu będziesz musiał/a odbyć jeszcze jeden MIAM.

Może się zdarzyć, że po wniesieniu pozwu lub wniosku do sądu sędzia uzna, że twoja sprawa nadaje się do mediacji. Prawo pozwala sędziemu na odroczenie postępowania, gdy uzna, że mediacja rodzinna jest odpowiednia w danej sprawie. Zazwyczaj sprawa odraczana jest na trzy miesiące. W tym czasie strony podejmują próbę mediacji. Sędzia może zarządzić takie odroczenie, gdy uważa, że mediacja powinna być podjęta lub gdy jakaś rodzina kilkakrotnie wraca do sądu.

Jeśli sąd odroczy twoją sprawę w celu podjęcia próby mediacji, nie jesteś zobowiązana/y do przystąpienia do mediacji. Mediacja jest zawsze dobrowolna. O zasadach mediacji przeczytasz tutaj. Zanim jednak odrzucisz mediację zastanów się jak odmowa prośby sądu wpłynie na twoją pozycję podczas procesu.

Kto może prowadzić spotkanie MIAM

Spotkania informacyjne MIAM może prowadzić mediator, który ma uprawnienia do prowadzenia mediacji rodzinnych i jest wpisany na listę Family Mediation Council (FMC).

Zgodnie z zasadami FMC spotkania MIAM prowadzone są przez mediatorów rodzinnych, czyli takich, którzy ukończyli odpowiedni kurs, zdali egzamin i odbyli przygotowanie praktyczne pod opieką doświadczonego mediatora.

Spotkanie MIAM – koszt

Cena MIAM waha się w okolicach 100 funtów netto (koszt w roku 2022). Szczegółów o kosztach dowiesz się z atrykułu Koszt mediacji: kto płaci za mediację i dlaczego?

Spotkanie MIAM w pigułce

 1. MIAM jest spotkaniem informacyjnym, podczas którego mediator wyjaśnia proces i zasady mediacji oraz odpowiada na pytania klienta.
 2. Spotkanie MIAM jest obowiązkowe zgodnie z angielską Ustawą o dzieciach i rodzinach z 2014 r.
 3. Wzięcie udziału w MIAM nie oznacza obowiązku mediacji.
 4. Przypadki kiedy musisz wziąć udział w MIAM – jedna strona składa pozew lub wniosek do sądu w sprawie rodzinnej lub obie strony chcą mediować.
 5. Wyjątki od obowiązku MIAM – egzekwujesz postanowienie sądowe lub zawarliście ugodę sami.
 6. Na spotkaniu podejmowane są decyzje o dalszych krokach i ujawniane informacje o rodzinie i finansach.
 7. Spotkanie może prowadzić tylko uprawniony mediator.
 8. Twoim zadaniem po odbyciu MIAM jest podjęcie decyzji o mediacji.

Chcesz umówić się na spotkanie MIAM? Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą i do kontaktu ze mną.

Podziel się wiedzą
Polska Mediatorka
Polska Mediatorka